contact

Handa Gote Research and Development (CZ): Mraky

BUY TICKETS

20. 3. / 20:00 / Alfred ve dvoře / v češtině s anglickými titulky / in Czech with English subtitles

V další práci, ve které se kolektiv Handa Gote zabývá tzv. “malými dějinami”, se tentokrát obrací do vlastních soukromých archivů. Veronika Švábová pátrá v dějinách vlastní rodiny po důležitých momentech i zdánlivých maličkostech, které se v paměti rodinných příslušníků dochovaly až do dnešního dne a které vytvářejí charakter rodinného společenství. Mraky jsou subjektivní studií vlastní rodiny, prezentovanou v sérii obrazů bez kauzální souvislosti tak, jako fragmenty minulých událostí žijí v naší paměti.

Jak naši předkové ovlivnili naše životy? Co nám řekli a co zamlčeli? Co z jejich životních osudů se opakuje i v těch našich? Jaké chyby znovu a znovu děláme stejně jako oni, aniž bychom se poučili? Co o nich vůbec víme? můžeme pochopit jejich činy? Kterou část naší osobnosti jsme po nich zdědili? Jaké informace nese naše tělo? A jak bude tohle tělo vypadat za 20 let, bude-li tady? Následky jakých činů nebo událostí si s sebou v životě neseme? Co si skutečně pamatujeme a co je už naše fantazie? Co dnes vlastně znamená rodina? A kdo ještě umí upéct "mraky"?

Handa Gote Research & Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín.

Připravili: Veronika Švábová, Tomáš Procházka, Jakub Hybler, Robert Smolík

Podpora: Motus - produkce divadla Alfred ve dvoře, Jedefrau.org, Ministerstvo kultury ČR, Divadlo 29 Pardubice / Terra Madoda o.s., Institut světelného designu a Institut Intermédií ČVUT

————————————————————————————

ENGLISH

CLOUDS

Handa Gote continues to work with “little histories“, this time turning to one of its own member‘s personal archives. Veronika Švábová sifts through the history of her family seeking both the fateful moments and seeming trivialities that have survived in family members‘ memories to this day, that are the fabric of family community.  Clouds is a subjective study of one’s own family, a series of scenes without causal association, not unlike those fragments of past events that make up our own memories.

How did our ancestors influence our own lives? What have they told us and what have they kept secret? What happened in their lives and fates that repeats itself in ours? What mistakes do we make again and again without learning from them, just like they did? Which aspects of our personalities are inherited from them? What information from the past do we carry in the body? And just what will this body look like in twenty years, if it is still here at all? What results of what actions or events do we carry on into our lives? What do we really remember and what is just our imagination?  What does family actually mean today? And who still knows how to bake “mraky“?

Prepared by: Veronika Švábová, Tomáš Procházka, Jakub Hybler, Robert Smolík

Handa Gote Research & Development is devoted to experiment with dramaturgy, the inclusion of non-theatre elements in its work and the development of its own concept of post-dramatic and post-spectacular theatre. For many years the group has taken inspiration from science and technology. The group conducts continuous research of theatrical language, laboratory work in the fields of sound and light design, all the while questioning these disciplines. (The group promotes the use of the terms visual dramaturgy and light dramaturgy over the term “design“.)